ОБЩИ УСЛОВИЯ

Приети на 1.08.2020                                                                                                                                                                               

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в https://gatsbymetals.com/   ("Уеб сайта" или „Интернет страницата“), който е собственост на и се управлява от “Гетсби Метълс” ЕООД и е достъпен в цял свят.

Използвайки тази интернет страница Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и се съгласявате с настоящите общи условия за ползване на Уеб сайта. Моля да прочетете тези общи условия внимателно преди да използвате този Уеб сайт и в случай, че имате въпроси, да се свържете с нас на: +359 887 953147.

Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите общи условия Вие не трябва да използвате този Уеб сайт.

II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между “Гетсби Метълс” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 205883289, със седалище и  адрес на управление: гр. София 1510 ж.к. Хаджи Димитър, бл. 11, вх. А, ап. 11, телефон за контакти: +359 887 953147, електронна поща: [email protected] и интернет страница: https://gatsbymetals.com/, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и ползвателите на Уеб сайта, наричани по-долу „Ползвател/и“ във връзка с използване на Интернет страницата. Останалите документи, които уреждат отношенията между Доставчика и Ползвателите във връзка с използването на Уеб сайта са Политиката за защита на личните данни и Политиката относно бисквитките.

1.2 Тези Общи условия влизат в сила от момента, в който Ползвателят за първи път използва Уеб сайта. Общите условия се прилагат при всяко посещение и използване на Уеб сайта и имат действие до спиране използването на Уеб сайта. Ползвателят се задължава да използва Уеб сайта и цялото съдържание на Уеб сайта законосъобразно, в съответствие с условията посочени в настоящите Общи условия и съгласно предназначението му.

III. ДЕФИНИЦИИ

2.1 По смисъла на настоящите Общи условия:

а/ Доставчик е “Гетсби Метълс” ЕООД.

б/ Ползвател/и е/са:

- посетителите на Уеб сайта https://gatsbymetals.com/ ;

- лицето, което е закупило стока от електронния магазин на Доставчика;

- лицето, което се е абонирало да получава бюлетин.

в/ Форма за контакт е предоставен в електронна форма формуляр, достъпен на https://gatsbymetals.com/contacts.html, чието изчерпателно попълване е условие за осъществяване на контакт с Доставчика.

г/ Абонамент за бюлетин е включването на адрес на електронна поща на Ползвателя в списък с адреси, на които Доставчикът ще изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика стоки.

2.2 Настоящите Общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:

- Идентификацията на Доставчика;

- Предмета на Общите условия;

- Характеристиките на Уеб сайта;

- Условията, при които се извършва регистрация на потребителски профил на Уеб сайта;

- Начин за поръчка на стоки;

- Цени и начин на плащане;

- Отказ от поръчка;

- Доставка;

- Отказ на доставка. Рекламации;

- Връщане на стока;

- Възстановяване на заплатена сума;

- Форсмажорни обстоятелства;

- Права и задължения на Ползвателите;

- Права и задължения на Доставчика;

- Обработване на лични данни;

- Освобождаване от отговорност;

- Връзки към сайтове на трети страни;

- Абонамент за бюлетин;

- Права на интелектуална собственост;

- Прехвърляне на собствеността;

- Гаранции;

- Заключителни разпоредби.

IV. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

1. Наименование на Доставчика: ”Гетсби Метълс” ЕООД .

2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1510, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 11, вх. А, ап. 11

3. Данни за кореспонденция: телефон за контакти: +359 887 953147, електронна поща: [email protected]

4. Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:

- “Гетсби Метълс” ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 205883289. Дружеството е регистрирано по ЗДДС.

V. ДАННИ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: 02/91-53-519

факс: 02/91-53-525

Email: [email protected][email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.З, 4 и 6,

тел.: 02/933 0565

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: [email protected]

Уеб сайт: www.kzp.bg

VI. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

3.1 Доставчикът е създал Уеб сайта https://gatsbymetals.com/, в който се съдържа подробна информация за предлаганите от Доставчика на Ползвателите стоки.

3.2 Доставчикът предоставя, а Ползвателят се задължава да използва Интернет страницата съгласно условията описани в тези Общи условия.

3.3 В своята професионална дейност Доставчикът гарантира в пълна степен предвидените в закона права на Ползвателите и действа в съответствие с правилата за добросъвестност и установените добри практики.

VII. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

4.1 Уеб сайтът представлява електронен магазин. Той е създаден да информира Ползвателите за предлаганите от Доставчика стоки и за да бъде осъществен контакт с Доставчика, в случай, че Ползвателят желае да закупи някоя/и от предлаганите на Уеб сайта стоки или неговият адрес на електронна поща да бъде включен в списък съдържащ адресите, на които Доставчикът ще изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика стоки.

4.2 Основните характеристики на предлаганите стоки са посочени индивидуално в съответния профил на избраната от Ползвателя стока.

4.3 Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

- Информация относно Доставчика;

- Всички видове стоки, които Доставчикът предлага на Ползвателите;

- Информация за осъществяване на контакт с Доставчика.

4.4 Предоставяни услуги

В рамките на Уеб сайта и/или електронния магазин Ползвателите имат възможност да използват следните услуги, а именно:

 • да разглеждат съдържанието на Уеб сайта или на електронния магазин;
 • да регистрират потребителски профил;
 • да осъществяват покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки от разстояние чрез електронния магазин на доставчика;
 • да извършват плащания на закупените от електронния магазин стоки;
 • да получават информация за нови стоки, които се предлагат от Доставчика.

4.5 Доставчикът предлага за продажба от разстояние посочените в електронния магазин стоки.

4.6 Доставчикът предоставя подробна информация на Ползвателите за всяка стока предлагана за продажба в електронния магазин.

VIII. РЕГИСТРАЦИЯ

5.1 Услугите предлагани на Уеб сайта са предназначени да бъдат използвани от Ползватели, които са пълнолетни и дееспособни. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят декларира, че отговаря на тези условия.

5.2 Регистрацията на Уеб сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията дава право на Ползвателите да закупят от разстояние предлагана в електронния магазин на Доставчика стока, а също така да използват всички услуги на магазина. За извършването на регистрация е необходимо Ползвателят да избере бутон „Регистрация“ и да попълни вярно регистрационен формуляр, в който трябва да бъдат въведени парола, име и фамилия и адрес на електронна поща.

5.3 След въвеждане на необходимата информация Ползвателят трябва да маркира полето, че е съгласен с Общите условия и Политиката за защита на лични данни и да натисне бутона „Регистрация“. Ползвателят носи отговорност за опазването на паролата си, а също така и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването на паролата.

5.4 След попълване на формата и натискане на бутона „Регистрация“, Ползвателят получава имейл от Доставчика на посочения в регистрационния формуляр адрес на електронната поща, с цел верификация на адреса на електронната поща за профила. Посредством завършването на регистрационната процедура се създава профил на Ползвателя в Уеб сайта. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на адрес на електронна поща и парола.

5.5 Забранява се регистрирането на един и същ адрес на електронна поща за повече от един потребителски профил.

5.6 Ползвателят потвърждава, че предоставената при регистрацията информация е вярна. Доставчикът не носи отговорност при печатни грешки, а също така и при невярно представена информация или информация, която е представена по заблуждаващ начин. Ползвателят се задължава да актуализира и коригира неактуални и неточни данни в 7-дневен срок от тяхната промяна. Ползвателят отговаря за всички действия, които се извършват чрез регистрирания профил. Ползвателят се задължава да уведоми Доставчика при съмнение или установяване на неправомерен достъп.

5.7 Доставчикът има право да отхвърли искане за регистрация на профил на Ползвател или да откаже достъп до услугите, предлагани на Уеб сайта в случай, че Ползвателят предостави или Доставчикът има съмнения, че Ползвателят е предоставил непълна, невярна или неточна информация. Доставчикът има право да закрие/изтрие създадения потребителски профил по негова  преценка или ако има налични данни от компетентни държавни органи, че през регистрирания потребителски профил се извършват или са били извършени незаконни действия.

5.8 В случай на направена онлайн поръчка от регистриран потребителски профил и последващо заличаване на потребителския профил, поръчката остава в сила и подлежи на изпълнение.

IX. ПОРЪЧКА

6.1  За разглеждането на Уеб сайта не е необходима регистрация. Поръчки в електронния магазин се приемат 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.

6.2 Ползвателите могат да закупят желана от тях стока от електронния магазин като влязат във вече регистрирания от тях потребителски профил. Освен това стоки могат да се закупуват и без Ползвателят да е регистрирал потребителски профил.

6.3 Поръчки от Ползватели с регистриран потребителски профил: За да направят поръчка от електронния магазин, Ползватели, които имат регистриран потребителски профил е необходимо да влязат в потребителския си профил, да изберат стока, която желаят да закупят и да изберат бутона „Продължи“, след което да маркират „Декларирам, че съм запознат с общите условия“ и да натиснат отново бутона „Продължете“. След избиране на бутона „Продължете“ Ползвателят следва да въведе Адрес за доставка като попълни своето име и фамилия, адрес на електронна поща и адрес и натисне бутона „Продължете“. На следващо място, Ползвателят следва да избере вида на доставката измежду възможността поръчаната стока да бъде доставена до офис на куриер или до адрес на Ползвателя. Накрая, Ползвателят следва да избере начина на плащане измежду следните възможности:

- наложен платеж;

- банков превод;

- банкова карта.

След избора на начин на плащане, Ползвателят следва да натисне бутона „Завърши поръчката“.

6.4 Предполага се, че при направена онлайн поръчка от регистриран потребителски профил, Ползвателят който я е направил е този, на чието име е регистриран съответният потребителски профил.

6.5 Поръчки от Ползватели, които нямат регистриран потребителски профил: За да напратят поръчка от електронния магазин, Ползватели, които нямат регистриран потребителски профил е необходимо директно да изберат стока, която желаят да закупят от електронния магазин, да натиснат бутона „Добави в поръчка“, да изберат последователно бутоните „Поръчка“ и „Продължи“, след което да изберат опцията „Плати без регистрация“. След избиране на бутона „Плати без регистрация“ Ползвателят следва да въведе Адрес за доставка като попълни своето име и фамилия, адрес на електронна поща и адрес и натисне бутона „Продължете“. На следващо място, Ползвателят следва да избере вида на доставката измежду възможността поръчаната стока да бъде доставена до офис на куриер или до адрес на Ползвателя. Накрая, Ползвателят следва да избере начина на плащане измежду следните възможности:

- наложен платеж;

- банков превод;

- банкова карта.

След избора на начин на плащане, Ползвателят следва да натисне бутона „Завърши поръчката“.

6.6 Доставчикът потвърждава приемането на поръчка чрез изпращане на имейл на посочения от Ползвателя адрес на електронна поща, в който се посочва, че поръчката е приета. В потвърждението изпратено по имейл се съдържа информация за номер на поръчката, дата и час, в които е направена поръчката, поръчаната стока, размер и количество. Изпратеното по имейл потвърждение на поръчка се счита за сключване на договор за покупко-продажба на стока от разстояние. Потвърждението изпратено от Доставчика на Ползвателя се счита влязло в сила, когато е било изпратено до електронния адрес посочен от Ползвателя, независимо от това дали изпратеният имейл е достигнал до Ползвателя.

6.7 Доставчикът има право да анулира поръчки, за които има основание да смята, че съдържат некоректни или непълни данни. Доставчикът уведомява Ползвателите за липсващи данни или за некоректни данни и в случай, че в рамките на 36 часа не получи пълни и коректни данни, Доставчикът анулира поръчката поради невъзможност да бъде изпълнена. Доставчикът анулира поръчката и в случай, че независимо от причините за това, пълният размер на дължимата цена не е заверен по сметката на Доставчика в срок до 48 часа, освен при избран начин за плащане чрез наложен платеж. Доставчикът има право да анулира вече направена поръчка на Ползвателя и без необходимост да го уведомява, в случай че последният отказва да заплати въпросната поръчка с наложен платеж повече от 2 пъти.

6.8 Доставчикът не носи отговорност при анулиране на поръчка на което и да е от основанията, предвидени в предходната разпоредба.

X. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРИ.

7.1 Цените на стоките предлагани за продажба на електронния магазин на Доставчика са посочени в български лева и включват ДДС. Посочените цени са за единично количество и не включват разходите за доставка на поръчаните стоки.

7.2 Плащанията на поръчаните стоки може да бъдат направени по един от следните начини:

- плащане по банков път;

- плащане с банкова карта;

- плащане с наложен платеж.

7.3 Ползвателят заплаща авансово на Доставчика цялата цена на поръчаната стока чрез електронния магазин с изключение на случаите, в които плащането се извършва с наложен платеж. В случай, че валутата на карта, с която е било извършено плащането се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на издателя на картата.

7.4 Ползвателят заплаща на Доставчика пълния размер на дължимата цена, като всички разходи във връзка със заплащането, например банкови такси, комисиони, разходи във връзка с обмяна на валута и под., са за сметка на Ползвателя. Ползвателят следва да се запознае предварително с разходите, които ще трябва да заплати за своя сметка, освен дължимата цена, в зависимост от избрания начин на плащане.

7.5 Ползвателят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактура в съответствие с действащото българско законодателство. Доставчикът ще издаде на Ползвателя фактура за поръчаните и доставени стоки въз основа на информацията, предоставена от Ползвателя.

7.6 Доставчикът издава фактура за всяко плащане по поръчка, чрез която Ползвателят си е купил стока, предлагана на Уеб сайта. Ползвателят е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в профила  му.

7.7 С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, Ползвателят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в профила си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

7.8 Ползвателят ще разполага със запис на издадените му от Доставчика фактури в профила си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.

XI. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

8.1 Ползвателят има право да анулира направената от него и потвърдена от Доставчика поръчка само и единствено при изричното известяване на Доставчика за отказа на Ползвателя от поръчката чрез телефонно обаждане или чрез изпращане на уведомление по имейл до 1 час след като е направил поръчката.

8.2 Направена поръчка се прекратява и в следните случаи:

 • при прекратяване и последваща ликвидация или несъстоятелност на една от страните;
 • при обективна невъзможност за изпълнение на поръчката на някоя от страните;
 • при предприети законови действия на държавни органи, насочени към дейността на Доставчика, в това число изземване на стоки, запечатване на обекти и други подобни.

XII. ДОСТАВКА

9.1 Доставчикът доставя поръчаните от Ползвателя стоки на посочен от Ползвателя адрес. Доставчикът може да достави поръчаните от Ползвателя стоки и до офис на куриерската фирма, в случай, че Ползвателят е избрал този метод на доставка. Цената за доставка на поръчани стоки, които са на обща стойност до 100 лв., се заплаща от Ползвателя и е в размер на 5 лева. При закупуване на стоки на стойност над 100 лв., доставката е безплатна за Ползвателя, независимо от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на стоките в поръчката.

9.2 Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от Ползвателя адрес, е от 48 часа до 6 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни с броя на неработните дни. Възможно е забавяне в посочените срокове за доставка, за което Ползвателят ще бъде своевременно уведомен от Доставчика.

9.3 Доставката на стока, която към момента на поръчката не е налична в склада на Доставчика, но за която е получено плащане (с изключение на случаите, при които е избран начин на плащане „С наложен платеж“) до посочения от Ползвателя адрес, е от 48 часа до 14 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни с броя на неработните дни. Възможно е забавяне в посочените срокове за доставка, за което Ползвателят ще бъде своевременно уведомен от Доставчика.

9.4 Доставчикът има право да удължава посочените в предходните разпоредби срокове с до 7 дни, без да информира предварително Ползвателите и да удължава сроковете с повече от 7 дни с предварителното съгласие от страна на Ползвателя поръчал стоката.

9.5 В случай, че са изминали повече от 30 дни от сключването на договора и стоката не е била доставена, Ползвателят има право да развали договора като Доставчикът възстановява на Ползвателя всички заплатени суми.

9.6 Поръчки, които са изпратени до офис на куриерска фирма, ще бъдат задържани в офиса на куриера за не повече от десет дни. След изтичане на този срок Доставчикът има право да анулира поръчката като уведоми Ползвателя за това в седемдневен срок.

9.7 За поръчки направени до адрес, стоките се предават на Ползвателя срещу подпис, с който се удостоверява, че стоките са получени. В случай, че стоката не може да бъде връчена лично на Ползвателя, тя се връчва на лица, които са открити на адреса или на лица, посочени от Ползвателя, като се посочва името на лицето, което е получило доставката и връзката му с Ползвателя. В случай, че Ползвателят не е намерен на посочения адрес, Доставчикът има право да анулира поръчката или да я остави в най-близкия офис на куриера, като стоката ще остане в офиса на куриера за период от десет дни, след което поръчката ще се счита за анулирана, а стоката ще бъде върната на Доставчика. В този случай Доставчикът ще задържи заплатената от Ползвателя сума като компенсация за неизпълнението на договора от страна на Ползвателя. Доставчикът уведомява Ползвателя за това в седемдневен срок. Това се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

XIII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

10.1 Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена от Доставчика с предаването им на Ползвателя след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на Ползвателя на транспортния документ, предоставен от куриера.

XIV. ГАРАНЦИИ

11.1. Независимо от търговската гаранция, ако такава е била предоставена от Доставчика или от производителя на стоките, Ползвателят има право на законова гаранция, съгласно разпоредбите на чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите, които гарантират, че при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба Ползвателят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. Правото на рекламация се упражнява съгласно предвиденото в следващия раздел.

XV. ОТКАЗ НА ДОСТАВКА. РЕКЛАМАЦИИ

12.1 При доставка на поръчаната стока от куриерската фирма, Ползвателят се задължава да прегледа стоката и да откаже получаването ѝ в присъствието и пред куриера в следните случаи, а именно:

- цената на стоката не съответства с тази, която е посочена в електронния магазин при доставка с наложен платеж;

- доставената стока не съответства с поръчаната от Ползвателя;

- доставената стока е видимо повредена.

Ако Ползвателят откаже да получи доставената стока извън описаните по-горе случаи, отказът се счита за неоснователен и Ползвателят се задължава да заплати разходите за доставка и връщане на стоката. 

В случай, че доставената стока не съответства на поръчаната от Ползвателя, последният може да избере платената сума да му бъде възстановена или стоката да бъде заменена с действително поръчаната като в този случай Доставчикът ще поеме разходите за доставка.

12.2 Ползвателят има право да предяви рекламация до две години от доставката на стоката. При предявяване на рекламацията на стока Доставчикът ще поправи стоката за своя сметка в срок от един месец считано от получаване на стоката,  която е била рекламирана от Доставчика. Доставчикът е в правото си да откаже рекламацията при получаване на видимо физически повредена или наводнена стока.

12.3 Ползвателят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Доставчикът се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Ползвателя.

12.4 Доставчикът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от Ползвателя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на Ползвателя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срок от две години от доставяне на стоката, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

12.5 Рекламацията се предявява пред Доставчика писмено на следния адрес на електронна поща, а именно: [email protected] . При предявяване на рекламация Ползвателят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация Ползвателят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1. касова бележка или фактура;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

12.6 Доставчикът поддържа регистър на предявените пред него рекламации. След предявяване на рекламация на Ползвателя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

12.7 Когато Доставчикът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Ползвателя.

XVI. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

13.1 Съгласно чл. 50, т.2 от Закона за защита на потребителите Ползвателят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Ползвателя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Ползвателя - при договор за продажба. Връщане на стока извън посочения срок няма да се приема.

13.2 Ползвателят е длъжен да върне нежеланите от него стоки в състоянието, в което са се намирали към момента на доставката. Доставчикът няма да приема обратно стоки, които са били поправяни или повредени, такива с увредена или нецялостна опаковка, със следи от износване или прекомерно използване, с одрасквания, както и със следи от удари, засягащи вътрешната и външната цялост на дадената стока. Доставчикът няма да приема и стока, която не е придружена от всички аксесоари, с които стоката е била доставена.

13.3 Ползвателят е длъжен да върне закупените от него стоки задължително в оригиналната опаковка, която да е придружена от непокътнатите етикети, оригиналната гаранция, в случай, че е била издадена такава, както и от всички документи с които е доставена въпросната стока.

13.4 В случай, че Ползвателят е закупил повече от една еднаква стока и желае да ги върне на Доставчика в законния 14-дневен срок, то е задължително само един от тези продукти да е бил отварян. Останалите трябва да бъдат със запечатана опаковка, тъй като в противен случай няма да бъдат приети.

13.5 Връщането на стоки от Ползвателя става чрез изпращане на стоката, с куриер, на адрес: гр. София 1510 ж.к. Хаджи Димитър, бл. 11, вх. А, ап. 11

13.6 За да върне стока/стоки на Доставчика, Ползвателят трябва да попълни следния стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ, съгласно приложение № 6 от Закона за защита на потребителите, а именно: Формуляр за упражняване на право на отказ.

13.7 След като попълни този формуляр и се увери, че стоката/стоките, които Ползвателят желае да върне отговарят на условията за връщане съгласно 13.2 от настоящите Общи условия, то Ползвателят трябва да предостави изготвения формуляр на [email protected]. В срок от 3 дни от получаването на попълнения от Ползвателя формуляр за упражняване правото на връщане, Доставчикът ще се свърже с Ползвателя, за да се доуточнят за условията и реда на връщане на стоките.

13.8 Връщането на стоките е изцяло отговорност на Ползвателя, съответно и рискът от повреждане или загуба е за сметка на Ползвателя, до момента, в който нежеланата от Ползвателя стока пристигне при Доставчика. Всички разходи по повод на връщането на стоките са за сметка на Ползвателя.

XVII. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНА СУМА

14.1 В случай, че доставената стока не съответства с поръчаната от Ползвателя или доставената стока е видимо повредена и Ползвателят желае да му бъде възстановена заплатената сума, Доставчикът се задължава да възстанови заплатената сума в 14-дневен срок от датата, на която Доставчикът е уведомен за намерението на Ползвателя да си получи сумата.

14.2 В случай, че сумата е била заплатена с карта през виртуалния ПОС терминал на електронния магазин, сумата ще бъде възстановена по картата, от която Ползвателят е извършил плащането.

14.3 В случай, че сумата е била заплатена чрез банков превод по банков път, сумата ще бъде заплатена по посочена от Ползвателя лична банкова сметка. Доставчикът не носи отговорност за грешно посочена банкова сметка от Ползвателя.

14.4 В случай, че сумата е била заплатена при наложен платеж, Ползвателят трябва да изпрати обратно до Доставчика стоката/стоките с наложен платеж по куриерска фирма. В този случай Доставчикът ще заплати на куриера и получи обратно нежеланата от Ползвателя стока/стоки, като след това куриерската организация ще се свърже с Ползвателя, за да му възстанови въпросната сума.

14.5 Доставчикът уведомява Ползвателя по имейл за извършеното възстановяване на заплатената сума.

XVIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

15.1 Доставчикът не носи отговорност към Ползвателя за пълно или частично неизпълнение, включително и за забавяне на доставката или на дефект и/или повреда на стока, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор). Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

15.2 В случай, че Доставчикът изпадне в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство Доставчикът се задължава в 10-дневен срок да уведоми писмено Ползвателя за възникването му, както и предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

XIX. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

16.1 Ползвателят се задължава да използва Уеб сайта и неговите функционалности законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.

16.2 Ползвателят има право да разглежда съдържанието на Уеб сайта.

16.3 Ползвателят има право да  осъществява контакт с Доставчика на настоящия Уеб сайт.

16.4  Ползвателят има право да закупи предлагана от Доставчика стока.

16.5 Ползвателят има право да регистрира само един потребителски профил.

16.6 Ползвателят има право да изтрие създаден от него потребителски профил по всяко време.

16.7 Ползвателят се задължава своевременно да актуализира информацията в регистрирания си профил в случай на промяна.

16.8 Ползвателят няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава производни или пригодени, отделни или цели части от Уеб сайта.

16.9 Ползвателят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от Уеб сайта.

16.10 Ползвателят няма право да публикува, изпраща или да формулира по друг начин компютърни вируси или други подобни.

16.11 Ползвателят няма право да деактивира и/или разстройва пълната или частична функционалност на Уеб сайта, а също така и на услугите, предлагани на Уеб сайта.

16.12 Ползвателят няма право да генерира прекомерно голям трафик на Уеб сайта или да претоварва трафика на Уеб сайта.

16.13 Ползвателят няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на услугите.

16.14 Ползвателят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до каквато и да е част от Уеб сайта или до сървърите поддържани и собственост на Доставчика.

16.15 Ползвателят се задължава да пази в тайна адреса на електронната си поща/ потребителското си име и паролата си за достъп до своя регистриран профил.

16.16 Ползвателят няма право да предоставя своя профил за ползване от други лица. Ползвателят няма право да използва профилите на други лица.

16.17 Ползвателят се задължава незабавно да уведоми Доставчика за всяко неразрешено използване на потребителското име и паролата.

16.18 Ползвателят няма право да използва търговската марка на Доставчика. Ползвателят отговаря за всички извършени от него действия във връзка с използването на Уеб сайта.

16.19 Ползвателят няма право да изпраща „spam”, “junk mail”, “chain letter” или каквито и да е било непоискани търговски съобщения.

XX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

17.1 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в Уеб сайта по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.

17.2 Доставчикът има право по всяко време да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва стоки и/или услуги в Уеб сайта.

17.3 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в описанието и цените на предлаганите за продажба стоки в електронния магазин.

17.4 Доставчикът има право да анулира непотвърдени поръчки.

17.5 Доставчикът има право да премахва неактивни профили.

17.6 Доставчикът има право да спре временно, откаже или прекрати предоставянето на услуга при нарушение и/или съмнение за нарушение на настоящите Общи условия или при нелоялно поведение и/или съмнение за нелоялно поведение на Ползвател.

17.7 Доставчикът има право да закрие регистрирания профил на Ползвател в следните изброени случаи, а именно:

 • при дълъг период, в който профилът не е бил използван (повече от три години);
 • по всяко време след подадена заявка от Ползвателя по електронна поща;
 • в други случаи по преценка на Доставчика след предварително предизвестие.

17.8 Доставчикът има право да ограничи или блокира достъпа на Ползвател до регистрирания му профил в следните неизчерпателно изброени случаи, а именно:

 • Когато Ползвателят действа в нарушение на настоящите Общи условия;
 • Когато Ползвателят извършва действия, които нарушават репутацията на Уеб сайта;
 • Когато Ползвателят извършва действия, които нарушават интересите на Доставчика;
 • При извършване на опит или действия, които нарушават сигурността и функционирането на Уеб сайта;
 • При нарушаване на правата на интелектуална собственост на Доставчика;
 • При получаване на разпореждане от компетентен държавен орган.

17.9 Доставчикът има право да откаже създаването на нов профил на Ползвател, който има изтрит или блокиран профил.

17.10 Доставчикът след получаване на плащането се задължава да изпрати поръчаната от Ползвателя стока и да и да прехвърли на Ползвателя собствеността на заявената от него за покупка стока.

17.11. Доставчикът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си към Ползвателя без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Ползвателя за това. Доставчикът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

XXI. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

18.1 Доставчикът събира и обработва лични данни на Ползвателите като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Доставчикът зачита неприкосновеността на личността на Ползвателите и полага всички необходими усилия за защита на личните им данни срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва Доставчикът, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в Политиката за защита на личните данни, която е публикувана на: https://gatsbymetals.com/our-privacy-policy/.

XXII. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

19.1 Доставчикът не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че Уеб сайтът и предлаганите на него услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. Доставчикът не гарантира, че Уеб сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.

19.2 Информацията в този Уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът прави необходимото да осигурява на Ползвателите непрестанен достъп до Уеб сайта, а също така извършва поддръжка на Уеб сайта и услугите с грижата на добрия търговец с цел добросъвестно обслужване на Ползвателите. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този Уеб сайт по всяко време без предупреждение.  Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този Уеб сайт и информацията от този Уеб сайт.

19.3 Отговорността при използването на този Уеб сайт е изцяло за Ползвателя, като опериращ в него и използващ неговите възможности. Доставчикът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици във връзка с употребата на този Уеб сайт, включително и при хипотеза на нанесена материална щета на съответното техническо устройство на Ползвателя.

19.4 Доставчикът не носи отговорност за извършени действия от Ползватели в нарушение на настоящите Общи условия.  Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от предоставена невярна, подвеждаща, неточна информация от Ползватели на Уеб сайта.

19.5 Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било вреди, причинени на Ползвателя в резултат на форсмажорни обстоятелства или други обстоятелства извън контрола на Доставчика, включително (но не само) потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата система, поддържаща целостта и структурата на настоящия Уеб сайт.

19.6 Доставчикът не гарантира, че стоките, услугите и съдържанието, публикувани на Уеб сайта, ще отговарят на очакванията на Ползвателите. В случай на съмнение относно качество на някоя стока или услуга или на публикувано на Уеб сайта съдържание, Ползвателят не трябва да използва Уеб сайта. Ако въпреки тези съмнения, Ползвателят продължи да използва  Уеб сайта, отговорността, заедно с всички последствия за това, се носи от Ползвателя.

19.7 В случай, че Ползвателят не може да бъде намерен в сроковете за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и/или условия за доставки на поръчаната стока/и от куриерската фирма, Доставчикът се освобождава от задължението си да я достави и от отговорност за възможните негативни последици за Ползвателя от това. Доставчикът не носи отговорност и при забавяне на доставката на стоката/ите поради причини, за които отговаря куриерската фирма.

19.8 Изображенията, които са публикувани в Уеб сайта са с високо качество, с цел Ползвателите да придобият максимално точна представа относно вида и качеството на стоките. Въпреки това, е напълно възможно да има разминаване между действителните цветове и тези показани на монитора на отделния Ползвател, което зависи от вида на монитора и компютърната конфигурация на Ползвателя, а също така и зрителните му възприятия и Доставчикът се освобождава от отговорност, че показаните на монитора цветове отговарят на действителните.

19.9 Отговорността за доставка на стоката/стоките е на куриерската фирма. Доставчикът се освобождава от отговорност в случай, че стоката е била повредена по време на доставка.

XXIII. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

20.1 Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“), като бутон и връзки към разработчика на Уеб сайта на Администратора. Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез този Уеб сайт са независими и Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на тези сайтове. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси и/или други вредни компоненти на тези сайтове.

XXIV. АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

21.1 Абониране за бюлетин е въвеждане от Ползвателя на адрес на електронна поща в списък, на който адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика стоки. Ползвателите имат право да се отпишат от списъка, в който са включени като изберат опция „unsubscribe” при получаването на бюлетин. Ползвателят също така може да оттегли съгласието си за получаване на бюлетин по реда посочен в раздел XIV от Политиката за защита на личните данни на Доставчика, която е достъпна на: https://gatsbymetals.com/our-privacy-policy/. Бюлетинът се разпространява безплатно и Доставчикът по никакъв начин не е обвързан със задължение за регулярност на изпращане на бюлетини при извършване на абонамент.

XXV. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

22.1 Цялото съдържание на Уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, търговски марки, както и всяка информация, която е качена на сайта  е изключителна собственост на Доставчика. Използване на търговската марка на Доставчика без негово съгласие е нарушение на законодателството.

22.2 Съдържанието на сайта на Доставчика може да бъде използвано от потребителите само за лична, нетърговска употреба.

22.3 Използването на информацията съдържаща се в Уеб сайта с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.

22.4 Достъпът до Уеб сайта и до услугите, предоставяни на Уеб сайта, не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.

22.5 Възпроизвеждането на съдържанието на Уеб сайта или на част от него се извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие на Доставчика.

22.6 Извличането на информация от ресурси от  базата данни намиращи се на  Уеб сайта на Доставчика и последващо създаване на собствена база данни от Ползвателя в електронен или друг вид, ще се счита за нарушение на авторските права.

XXVI. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

23.1 Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която е част от този Документ и може да видите на сайта https://gatsbymetals.com/en/cookie-policy/.

XXVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

24.1 Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя се осъществяват на български език и ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено.

24.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло или на други разпоредби от Общите условия.

24.3 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

24.4 Всички спорове между Доставчика и Ползвателя ще бъдат разрешавани в дух на разбирателство, чрез преговори между страните. Ако не бъде постигнато съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

24.5 Настоящите Общи условия обвързват всички Ползватели.

24.6 Всяко използване на Уеб сайта означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с Общите условия и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

24.7 Доставчикът си запазва правото да актуализира, изменя и допълва Общите условия периодично, включително за да отразява всякакви промени на начина, по който Уеб сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този Уеб сайт с нова дата "Последна промяна" в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да  проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Счита се, че актуализираната версия на Общите условия е известна на Ползвателите от момента, в който е публикувана на Уеб сайта.

24.8 Към всяка сделка през Уеб сайта се прилагат Общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Доставчика и Ползвателя. При подаване на всяка поръчка през Уеб сайта Ползвателят задължително отбелязва, че приема Общите условия, публикувани на Уеб сайта, като в противен случай, поръчката не може да бъде въведена. С приемането на Общите условия по предходното изречение, Общите условия обвързват Доставчика и Ползвателя, като стават част от договора за продажба на стоки през Уеб сайта, сключен по реда на Раздел IX.

24.9 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с Доставчика на  +359 887 953147 или на [email protected].