ОБЩИ УСЛОВИЯ

29 Март 2022

 

I Страни

Чл. 1.

Настоящите общи условия уреждат отношенията при покупко-продажба между Гетсби Метълс ЕООД, от една страна и лицето приело Общите условия на уебсайта gatsbymetals.com, наречено по-долу за краткост „Клиент“, от друга.

II Дефиниции

Чл. 2.

При тълкуването и прилагане на тези Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:


1. „Уебсайт“ („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

 

2. „Гетсби Метълс ЕООД“ (gatsbymetals.com) е уебсайт (портал) – виртуален търговски и правно-информационен ресурс в Интернет, който дава възможност на потребителите за ползване на различни услуги, за закупуване на продукти и за откриване на информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Гетсби Метълс ЕООД или на други сървъри, извън контрола на Гетсби Метълс ЕООД.


3. “Гетсби Метълс ЕООД“ е уебсайт за електронна търговия – виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, който е съставна и обособена част от Гетсби Метълс ЕООД.


4. „IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.


5. „Клиент“ е физическо или юридическо лице, което по електронен път е заявило продукти за покупка от gatsbymetals.com, като по този начин e приело настоящите общи условия и е изразило съгласие за сключване на договора.


6. „Информация за клиент“ е обособена част от уебсайта Гетсби Метълс ЕООД, изпращаща информация на електронната ни поща, изискуема от Гетсби Метълс ЕООД при сключване на договора и съхранявана при gatsbymetals.com. Същата информация е само и изключително за корпоративни цели и няма да бъде предоставяна на трети лица, освен в уредените от Закон случаи.

 

III Поръчка

Чл. 3.

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в Гетсби Метълс ЕООД стоки, Клиентът трябва:


1. Да е въвел коректни данни при потвърждаване на поръчката си в електронната регистрационна форма, намираща се на адрес gatsbymetals.com.


2. Да се е съгласил с настоящите Общите условия по начина, описан в чл. 4.

 

IV Съгласие

Чл. 4.

(1) С електронната си поща, регистрирана при успешна поръчка през електронния магазин всяко ползващо услугите на Гетсби Метълс ЕООД лице може да поиска или да се откаже от възможността да ползва предоставяните от Гетсби Метълс ЕООД чрез електронния си магазин ресурси и услуги с нарочно електронно волеизявление по реда описан в ал. 2.

 

След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия регистрираното в gatsbymetals.com. лице може да ползва предоставяните от Гетсби Метълс ЕООД чрез gatsbymetals.com ресурси и услуги, счита се обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.


(2) С натискане на виртуалният бутон „Продължи“ Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Със записването му на съответен носител в сървъра на Гетсби Метълс ЕООД чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Гетсби Метълс ЕООД съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, имената на киента, неговия адрес, валиден телефон и е-mail, тази информация е необходима, както за идентифициране на Клиента и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор, така и за изпращането и получаването за закупената от него стока. Гетсби Метълс ЕООД не съхранява информация за банковите и картовите тайни на клиента.


(3) За всяка заявка за покупка между Клиента и Гетсби Метълс ЕООД въз основа на тези Общи условия се сключва отделен индивидуален договор. По индивидуалните договори за страните възникват всички права и задължения по настоящите Общи условия.


(4) При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на индивидуалния договор, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

 

V Публикуване на информация за стоките предлагани от Гетсби Метълс ЕООД

Чл. 5.

(1) Гетсби Метълс ЕООД на адрес http://gatsbymetals.com публикува кратко описание и цена на всяка от стоките, които могат да се закупят чрез Гетсби Метълс ЕООД.
(2) Гетсби Метълс ЕООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

 

VI Публична покана

Чл. 6.

(1) Публикуването на описание и цена на стока в Гетсби Метълс ЕООД е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка в съответствие с тях по описания в чл. 7 начин.
(2) При липса на складова наличност (възможно е някои от стоките да се намират все още при производителя) от заявената стока Гетсби Метълс ЕООД, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка по чл. 7, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия на Клиента или чрез телефонно обаждане на регистрираният при покупката телефонен номер.

 

VII Извършване на заявление за покупка

Чл. 7.

(1) Клиентът получава достъп до формата за извършване на заявления за закупуване на предлаганите в Гетсби Метълс ЕООД стоки след като избере стоките и количествата, които желае да закупи и ги добави в кошницата за покупки посредством бутон "поръчай".
(2) Волеизявлението за закупуване на стока от Гетсби Метълс ЕООД се счита за извършено след натискане на бутон "Завърши поръчката" след като са избрани и прегледани стоките, начина на плащане и начина на доставка, като се приема че клиента се е съгласил с общите условия преди да продължи към формата за разплащане.
(3) При посочени неверен или сгрешен адрес и/или телефон при подаване на заявката за Гетсби Метълс ЕООД би могло да не възниква задължение за сключване на договор с Клиента и изпълнение на поръчката.

 

VIII Сключване на индивидуален договор

Чл. 8.

(1) Индивидуалният договор се счита сключен след приемане от Гетсби Метълс ЕООД на извършеното при условията на чл. 7 заявление за покупка.
(2) Заявлението за покупка се приема чрез изпращане на съобщение до електронна пощенска кутия на Клиента
(3) Договорът поражда действие между страните след проверка на наличността на стоката предмет на заявлението за покупка и след потвърждаване на валидността на заявката.

 

IX Цени

Чл. 9.

(1) Всички цени са в български левове с ДДС.
(2) Указаните на уебстраницата на Гетсби Метълс ЕООД цени на отделните стоки са за единично количество и са с безплатна доставка на територията на София за поръчки над 100 лева с ДДС.
(3) Дължимата от Клиента цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на извършване на заявлението за покупка на същата по начина описан в чл. 7.

 

X Време и начини на плащане

Чл. 10.

(1) Цената по чл. 9 и разходите по доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
1. в брой /наложен платеж/ при получаване на стоката от Клиента или от трето лице от името на същия.
2. по друг указан на уеб страницата на Гетсби Метълс ЕООД начин.

 

XI Права и задължения на Гетсби Метълс ЕООД

Чл. 11.

Гетсби Метълс ЕООД се задължава:
1. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока
2. да достави в срок заявената за покупка стока.
3. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

 

XII Права и задължения на Клиента

Чл. 12.

(1) Клиентът се задължава:
1. да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка;
2. да плати цената на стоката;
3. да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
4. да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
5. да получи поръчаната стока;
(2) Клиентът следва:
1. да не подава фиктивни заявки или друга информация;
2. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
3. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;
4. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

 

XIII Доставка

Чл. 13.

(1) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок:
1. до 5 работни дни – за страната
(2) Срокът за доставка по ал. 1 започва да тече:
1. при плащане в брой – от момента на сключване на договора при условията на чл. 8
(3) Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
(4) срока за доставка се счита за изпълнен по отношение на Гетсби Метълс ЕООД с предаването на стоката, подходящо опакована съобразно вида й за доставка.
(5) Стоката може да се доставя от Гетсби Метълс ЕООД или с помощта на куриерска фирма Еконт и съгласно техните общи условия.

 

XIV Предаване на стоката

Чл. 14.

(1) Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.
(2) В случаите на чл. 10, ал. 1, т. 1 стоката се предава на лицата по предходната алинея след заплащане на дължимата цена и разходите по доставката.
(3) При предаване на стоката Клиентът или третото лице по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
(4) При отказ извън случаите по чл. 15, ал. 1, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Гетсби Метълс ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
(5) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Гетсби Метълс ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

XV Отказ от получаване на стоката

Чл. 15.

(1) Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
2. при транспортирането стоката е повредена.
3. цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена по чл. 9.
4. Гетсби Метълс ЕООД не е спазило срока за доставка, а именно не е предало в срока стоката на съответната спедиторска компания. Гетсби Метълс ЕООД не може да бъде отговорно и да отговаря за щети при недоставена в срок стока или доставена стока с дефекти от страна на спедиторската компания, като клиента си запазва правото да върне стоката ако желае при наличие на такива обстоятелства.
(2) Отказ за получаване на стоката при условията на предходната алинея е недопустим след подписване на придружаващите я документи по чл. 14, ал. 3.
(3) При условията на ал. 1, т. 1, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

 

XVI Лични данни

Чл. 16.

При обработване на лични данни Гетсби Метълс ЕООД изпълнява стриктно задълженията си в съответствие с Общия регламент относно защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата та физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО), Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове по прилагането му.
Неразделна част от настоящите Общи условия е и Политиката за защита на личните данни.

(1) Гетсби Метълс ЕООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка.
Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

(2) При спазване на приложимото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Гетсби Метълс ЕООД може да използва личните данни
на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

(3) Гетсби Метълс ЕООД има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления,
организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия,
изпратено на следния e-mail адрес: office@gatsbymetals.com

(4) Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Гетсби Метълс ЕООД.
Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

(5) Личните данни се обработват на територията на Република България.

(6) Гетсби Метълс ЕООД обработва личните данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват,
освен ако нормативен акт или обоснован легитимен интерес не изисква да бъдат обработвани за по-дълъг период, например:

• 1 (една) година - от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените
задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения и Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;

• 11 (единадесет) години съгласно Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;

• 5 (пет) години съгласно Закона за задълженията и договорите (давностни срокове за предявяване на претенции;

• 5 (пет) години съгласно задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство.

(7) Клиентът може:

1. Да провери точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригира, като влезе в акаунта си.

2. Да отправи искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така,
да получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни.

3. Да поиска копие от неговите лични данни от Гетсби Метълс ЕООД;

4. Да иска от Гетсби Метълс ЕООД коригиране на лични данни, когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;

5. Да изиска от Гетсби Метълс ЕООД изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен");

6. Да иска от Гетсби Метълс ЕООД ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани;

7. Да направи възражение срещу обработване на неговите лични данни;

8. Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.

9. Да се обърне с жалба до надзорен орган, ако смята, че някоя от разпоредбите на Регламента е нарушена, като за Република България
това е Комисията за защита на личните данни: Седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон 02 915 3 518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg;

10. Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

11. Да оттегли съгласието си за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до Гетсби Метълс ЕООД;

12. Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;

С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани, само ако са изпратени от имейла,
използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване
идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

(8) Искане за упражняване на правата си относно защитата на личните данни, Клиентът може да подаде по следния начин:

• По електронен път на следния имейл адрес office@gatsbymetals.com;

• По пощата до адреса на Централния ни офис – Гетсби Метълс ЕООД 1510 София, ж.к. хаджи Димитър, бл.11, вх.А, ап.11.с писмено искане.

Искането следва да съдържа име и ЕГН, адрес, телефон, електронна поща и описание на искането.
На подадени искания относно лични данни по ал.8 Гетсби Метълс ЕООД ще отговори на Клиента в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок Клиентът ще бъде информиран за удължаването, както и за причините за забавянето.
Гетсби Метълс ЕООД може да откаже да обработва искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители.

 

XVII Разкриване на информацията

Чл. 17.

Гетсби Метълс ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
1. е получил изричното съгласие на Клиента.
2. информацията се предоставя на дружества, в които Гетсби Метълс ЕООД притежава повече от 50% дялово или акционерно участие или които контролира пряко или косвено, както и на лица и дружества, които пряко или косвено го контролират.
3. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.
4. Гетсби Метълс ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

XVIII Разваляне на договора

Чл. 18.

Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали индивидуалния договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

 

XIX Отговорност

Чл. 19.

Гетсби Метълс ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на Гетсби Метълс ЕООД – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и чужди сървъри, извън контрола на Гетсби Метълс ЕООД, както и проблеми с доставките следствие по вина на спедиторската компания.

 

XX Обезщетения

Чл. 20.

(1) Клиентът е длъжен да обезщети Гетсби Метълс ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
(2) Клиентът е длъжен да обезщети Гетсби Метълс ЕООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

 

XXI Арбитраж

Чл. 21.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от съответните граждански съдилища в България.

 

XXII Писмена форма

Чл. 22.

Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на Гетсби Метълс ЕООД и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

XXIII Недействителност

Чл. 23.

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/, и това няма да доведе до недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

XXIV Права на интелектуална собственост

Чл. 24.

Всички права на интелектуална собственост върху елементите на Гетсби Метълс ЕООД принадлежат на Гетсби Метълс ЕООД, включително, без да се ограничават до: текстове, графика, компютърни програми, бази данни и др. подобни.

 

XXV Приложимо право

Чл. 25.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат съответно правилата на Условията за ползване на предоставяните на членовете на Гетсби Метълс ЕООД стоки и услуги (http://gatsbymetals.com) и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите общи условия влизат в сила от 22.03.2022 г. като Гетсби Метълс ЕООД си запазва правото да ги променя без предизвестие, като ги обявява на страницата си.