Грижа ни е

Ние в Гетсби Метълс смело защитаваме биосферата и сме радетели за природосъобразна дейност и начин на живот. Призоваваме за активно редуциране на обема нерециклируеми отпадъци, който всеки от нас генерира, разделно изхвърляне на отпадъците, повторно използване на пластмасови вещи и оборудване които са налични (вместо закупуването на нови и изхвърлянето на стари) и активно участие в кампании за почистване на градски и природни пространства.

Гетсби Метълс прилага принципа Намали, Използвай Отново, Рециклирай, Възстанови.

Намали: е да намалите отпадъците които изхвърляте на първо място. Това включва закупуването на неопаковани или слабо-опаковани (не с пластмаса и найлон) продукти и обхваща преднамереното намаляване на броят пластмасови/полиетиленови/синтетични материали (пластмаси) които един индивид/дружество използва в своето ежедневие.

Използвай Отново: това включва използване на пластмаси които вече са употребявани и преквалифициране на изчерпал предназначението си продукт в нещо полезно вместо неговото изхвърляне. Например използването на стъклени буркани за храна или найлонови торбички за подплата на контейнерите за отпадъци.

Рециклирай: Основните фази на рециклирането са събирането на отпаднали материали, тяхната обработка или изработването на нови продукти и поръчването на такива рециклирани продукти, които от своя страна също могат да бъдат рециклирани. Рециклирането може да спомогне за намаляването на количествата на твърди отпадъци които са депозирани в депа, което започна да става все по-скъпо и изисква голям разход на енергия.

Възстанови: това включва трансформирането на отпадъците в ресурси като ток, топлина, компост или гориво. На индивидуално ниво това установява линия на поведение, която настойчиво изисква неизползването на пластмаси за сметка на намирането и използването на съществуващи заместители от рециклируеми материали.

Методи за управление на отпадъците

Познати са четири различни пътя за обработка на отпадъците: рециклиране, компостиране, изгаряне и погребване в земята наричано още депониране.

Рециклиране е процес на преработване на отпадъчни материали в нови материали и предмети. То е алтернатива на конвенционалното обезвреждане на отпадъци, която спестява материал и подпомага намаляването на емисиите от парникови газове. Рециклирането може да предотврати изхвърлянето на потенциално полезни материали и намали консумацията на свежи сурови материали, по този начин намалявайки: използването на енергия, замърсяването на въздуха (от изгаряне на отпадъци) и замърсяването на водите (от депониране).    

Компост е органична материя, която се е разградила в процес наречен компостиране. Този процес рециклира различни органични материали иначе считани за отпадъчни продукти и произвежда почвен подобрител (компост). 

Изгаряне е процес на обработване на отпадъците, който включва горенето на органични субстанции, съдържащи се в отпадъчните материали. Изгарянето заедно с други високотемпературни системи за третиране на отпадъци са описвани като „термична манипулация“. Изгарянето на отпадъчни материали превръща боклука в пепел, димни газове и топлина. Пепелта най-често се формира от неорганичните съставки на отпадъците и може да приеме формата на твърди сплави или частици носени от димния газ. Димните газове трябва да бъдат изчистени от газови и прахови замърсители преди да бъдат изхвърлени в атмосферата. В някои случаи, топлината генерирана от изгарянето, може да бъде използвана за генериране на електроенергия.  

Централи за изгаряне на отпадъци, обаче, изхвърлят 2.5 пъти повече CO2 за да произведат същото количество електричество като ТЕЦ работещ с въглища. Това се онагледява от данните на американската Агенция за Защита на Околната Среда (EPA) в тяхната база данни.   

    

Тази диаграма показва, че произвеждането на 1 MW енергия би довело до изхвърляне на въглеводородни емисии в атмосферата, еквивалентни на:

  • 2 500 kg от изгаряне на твърди отпадъци
  • 1 500 от изгаряне на биомаса
  • 1 000 kg от топлоелектрически централи на въглища или петрол
  • 450 kg от електроцентрала работеща с природен газ

За сравнение производството на 1 МW енергия от атомна електроцентрала може да достигне минимум емисии от 15 kg CO2.

Депо за отпадъци е местоположение за разполагане на отпадъчни материали чрез погребване. Депонирането на отпадъци е най-старата форма за третиране на боклук, въпреки, че погребването е сравнително модерна практика, в исторически план, отпадъците са били просто натрупвани на купчини или хвърляни в дупки. Исторически, депонирането е най-разпространеният метод за организирано третиране на отпадъци и остава такова на много места по света.

Погребването на отпадъци е потенциално опасно за биосферата поради (i) възможното замърсяване на подпочвените води и (ii) генерирането на метан свързано със затрупаните органични отпадъци, които претърпяват анаеробно разлагане (поради липсата на кислород). Когато бъде разсеян в атмосферата метанът е 25 пъти по-мощен парников газ от въглеродния диоксид.       

 

Тенденции за третиране на отпадъци в Европа

Средното количеството общински отпадъци генерирани годишно от всеки един от 500те милиона жители на Европейската Общност е половин тон.

С нарастващата покупателна способност и подобряващият се стандарт на живот, тенденцията на увеличено потребление на стоки ще води до увеличаване на генерираните отпадъци.

Третирането на общинските отпадъци се изпълнява по няколко метода. Общо за 2017 в ЕС, 31% от отпадъците са рециклирани, 17% компостирани, 28% са изгорени и 24% са отведени в депа за отпадъци. През 2007 ситуацията е била различна: 24% от отпадъците са рециклирани, 13% компостирани, 21% изгорени и 43% в депа за отпадъци.

Тези данни демонстрират, че за 10 години, рециклирането и компостирането, които са възобновими методи за третиране на отпадъци, почти са изравнили (от 36% през 2007 до 48% през 2017) по-вредните за околната среда изгаряне и депониране.

Това показва, че в страните от европейския съюз е налице похвално намаление на влиянието на отпадъците към околната среда. 

За да запазим тази тенденция трябва всички ние да се включим активно в общинските инициативи за разделно изхвърляне на отпадъци.

 

Ограничаване на глобалното затопляне

През 2018 международният панел за промяна на климата IPCC (https://www.ipcc.ch/) докладва:

“Ограничаването на глобалното затопляне до 1.5°C ще изисква бързи, много влиятелни и безпрецедентни промени във всички аспекти на общественият живот.” По-конкретно,

„Глобалните нетни причинени от човека емисии на въглероден двуокис (CO2), ще трябва да бъдат намалени с около 45% от нивата през 2010-та до 2030 година и трябва да достигнат „чиста нула“ около 2050 година.“ 

Наистина, за да се намалят почти наполовина емисиите от CO2 само за десетилетие ще е необходимо да направим знаменателна промяна в начина по който извършваме всекидневните си дейности.

Ние всички сме длъжни да поемем отговорност в изпълнението на тази мисия.

Знаете ли, че въглеводородните емисии свързани с изгарянето на 1 литър гориво от вашият автомобил имат еквивалента на 2.32 kg CO2 за бензинови двигатели и 2.7 kg CO2 за дизелови двигатели.

Така казано, ако изминавате с колата си около 10 000 km годишно, вие ще бъдете отговорен за 2 500 kg CO2 емисия свързана само с движението на вашият автомобил.

Време е за електрически семеен автомобил.

 

Погрижете се поколението ви да живее на чиста планета

Помислете си за момент, че вие не сте последното поколение, което ще живее на Земята. След 200 или 500 години хората, животните и растенията също ще се раждат, срещат, влюбват, живеят и мечтаят за качествен живот, който предвид днешната ни немарливост може да не е лесно достъпен.

Смислено е да се положат всички усилия за екологично чиста дейност и начин на живот, защото те ще осигурят чиста вода и околна среда за собствените ни деца и следващите поколения.

 

Събирайте отпадъците разделно

Като първа стъпка - забравете използването на контейнера за общо събиране на смет, който ползвате. Ясно, че той ви е удобен, защото е най-близо до вас, но в днешно време контейнерите за разделно събиране на отпадъци са навсякъде.

Знаете ли, че отпадъците от контейнерите за общо събиране са или изгаряни, което води до отделяне на вредни емисии, или заравяни в изоставени или неизползвани каменоломни, минни шахти или ями, което е предпоставка за бъдещи екологични проблеми?

 

Управление на отпадъците в община София град

Карта на разпределението на познатите на всички син, жълт и зелен контейнери за събиране на хартиени, пластмасови, метални и стъклени отпадъци за София град е учтиво представена на https://waste.sofia.bg/map/.

На този уебсайт Община София се е погрижила да предостави информация за местоположенията на пунктовете за разделно събиране на следните типове отпадъци: хартия, пластмаса, метали, стъкло, ел. уреди, батерии, органични, био отпадъци, дрехи, строителни материали, акумулатори, машинни масла, автомобилни гуми, опасни отпадъци.

Ето, че на общинско ниво е осигурена среда за активно разделно събиране на отпадъците. Остава ние като граждани да изпълним своята част, а именно да събираме отпадъците в къщите си разделно: хартия, пластмаса и метал, стъкло. Да предаваме в специализираните пунктове остарялата си бяла и черна техника.

Зависи от ангажимента на всеки индивид да отвърне на любовта на Земята, която ни е създала, водейки устойчив и природосъобразен начин на живот. 

 

Връщайте старите си електронни устройства на оператора

Повечето от нас имат увеличаваща се колекция от неизползвани мобилни телефони скрити в чекмедже, заради нишки на носталгия или бариерите да се освободиш със скъпо струващи за времето си електронни вещи. За разлика от миялните машини или телевизорите, те са достатъчно малки за да бъдат скрити и забравени.

С технологичният прогрес количеството на остарели електронни устройства, в едно домакинство се увеличава все повече. Проучванията показват, че 44% от хората оставят някъде в къщата си старият си вече неизползван мобилен телефон, други 14% го изхвърлят на общо основание. Трябва да се отбележи, че в един мобилен телефон се съдържа едва ли не половината Менделеева таблица, включително тежки метали и изхвърлянето му в непредвидени за това места е глобален проблем.

В САЩ само около 2% от отпадъците предвидени за земно заравяне са от остаряла електронна техника, но тези 2% са източник на 70% от тежките метали в депата за отпадъци.

Смартфоните са джобни складове на ценни метали и редки елементи. Типичният iPhone съдържа около 0.034g злато, 0.34g сребро, 0.015g паладий и по малко от една хилядна от грама платина. В него се съдържат и по-малко ценни, но все пак значими алуминий (25g) и мед (около 15g).

И това е само началото. Смартфоните също съдържат диапазон от редки земни елементи, които са налични в земната кора, но са изключително трудни за добиване от икономическа гледна точка. Такива са – итрий, лантан, тербий, неодим, гадолиний и празедиум.     

Освен тях в устройството има още пластмаса, стъкло, батерия..дълъг е списъкът от компоненти. 

Всички тези са налични в относително малки количества. Да но, повече от два милиарда човека понастоящем имат смартфон и тази огромна цифра се предвижда да нараства. Освен това концентрацията на някои от тези елементи, като злато и сребро в един телефон е всъщност много по-голяма от концентрацията им в еквивалентния обем от съответната руда. От един тон iPhone могат да се извлекат 300 пъти повече злато отколкото в един тон златна руда и 6.5 пъти повече сребро от един тон сребърна руда. 

 

ЗАЩО ТОВА Е ПРОБЛЕМ?

Защото тези два милиарда смартфон потребители подменят устройството си средно на всеки 11 месеца, оставяйки стария телефон в чекмеджето или изхвърляйки го на неподходящи за това места. Едва 10% от тези биват рециклирани и техните ценни компоненти извлечени и използвани отново. Това е една истинска златна мина стояща в шкафчета, кутии или заровена в земята сред другия боклук. В епоха когато връхната точка на изчерпване започва да е приложима за все повече природни ресурси, в допълнение към въглеводородите, има икономически и природосъобразен смисъл да се избягва изхвърлянето на такива ценни субстанции. 

 

Установете политика за управление на електронните отпадъци

Вместо да сме невнимателни, трябва да създадем стратегия за управление на остарелите електронни устройства за своите домакинство/компания. Добър старт би бил намаляване на броят на устройствата доколкото е възможно, по-дълго използване на всяко устройство и предаването му в съответните канали за рециклиране, вместо хвърлянето му за смет или запазването му в къщи.

В момента в България повечето мобилни оператори са осигурили предаването на стари апарати в своите центрове, като това дори може да бъде начин да вземете ново устройство с отстъпка.

Знаете ли, че медалите за непроведените олимпийски игри Токио 2020 са направени изцяло от рециклирани смартфони?

Около 32 kg злато са извлечени от 6.2 милиона използвани телефона дарени в продължение на две години от Японското общество. Извлечени са 3.5 тона сребро и 2.2 тона бронз за направата на 5 000 олимпийски и пара-олимпийски медала.

Какво ще кажете за това?!

Тези които са дарили непотребните си телефони за каузата, ще бъдат не само горди от това, че ще са важна част от домашните олимпийски игри. Те със сигурност ще прилагат това си отношение занапред, възпитавайки и децата си да прилагат умна политика за управление на остарелите електронни устройства.

В допълнение, рамките на леглата за атлетите на олимпийските и пара-олимпийски игри в Токио са изработени от рециклиран картон. Матраците за 26 000 легла необходими за игрите са направени от полиетиленови материали, които ще бъдат използвани отново за произвеждане на пластмасови продукти след завършването на игрите.

Нив всички бихме могли да се поучим от този вдъхновяващ ход.

Браво Япония! 

 

Извикайте екип в къщи който ще ви отърве от старият ви хладилник или бойлер безплатно!

Вместо да причиняваме вреда на природата, защо просто не се обадим по телефона, за да дойде екип в къщи и да вземе по-обемистата остаряла битова техника?

Електронно и електрическо оборудване, бяла и черна техника можете да предадете в центровете за преработка или т.нар. „Вторични суровини“  или да заявите БЕЗПЛАТНО извозване директно от вашия дом на националния безплатен телефон 080014100 или на тел. 0885770041 на цената на един градски разговор.

Компостирайте органичните отпадъци

Био отпадъци като листа, растения, почва, клони трябва да се изхвърлят или в специалните кафяви контейнери или да се поставят ДО металните сиви контейнери, грижливо опаковани или вързани в сноп, за да не се разединяват в пространството около контейнера.

Алтернатива на кафявите контейнери е компостирането. Хора които живеят в къща и имат дворно пространство генерират големи количества биоразградим отпадък. Вместо да изхвърляме органичния отпадък, можем да го “съхраним” в компостер, където в течение на времето неизползваемите материали се превръщат в естествена тор, която може да се използва в градината. Освен това по този начин намаляваме количеството боклук, за чието извозване и депониране се изразходват енергия и средства. Образуването на компост е резултат от естественото разграждане на органичния материал причинено от почвените животни. Отначало действат първичните консуматори като бактерии, гъби, актимомицети, дъждовни червеи, охлюви, стоножки и др. В последствие се включват акарите и някои много дребни бръмбари, след което се намесват третичните консуматори – животните, които се хранят с изброените дотук видове, с остатъци от тяхната дейност или с растителни остатъци.  За да се получи качествен компост е необходимо да се спазват някои прости правила, като например да не се компостират месо, риба и други, които ще се сторят апетитни на гризачите. Добре е да се следи и киселинността на почвата, която се регулира, чрез торене или варуване. Добре е също така компостера да се разбърква от време – навреме, за да не загние струпаната маса.

Отпадъците, които подлежат на компостиране, се разделят на „зелени“ – хранителни отпадъци, съдържащи азот и “кафяви” – отпадъци, съдържащи въглерод. Зелените са тези, които са свежи и влажни, а кафявите са сухи. Към първите спадат обелките от плодове и зеленчуци, утайка от кафе, пакетчета от чай, стайни и градински цветя, както и прясно окосена трева. Към вторите спадат изсушена трева, слама, сено, хляб, черупки от яйца, както и макаронени изделия. За качествен компост е необходимо “зелените” и ”кафявите” отпадъци да се смесят и да бъдат в съотношение 30:1. Тъй като “зелените” отпадъци се разграждат бързо а “кафявите” бавно, процесът на компостиране се забавя когато няма достатъчно “зелени” отпадъци.

 

Оперирайте природосъобразно

Като част от политиката за природосъобразно управление на отпадъците, можем да прилагаме и някои други елементарни, щадящи планетата принципи.

Да избягваме използването на найлонови торби за пренасяне на продукти, като ги заменим с хартиени такива. Вместо да се обзавеждаме непрестанно с нови придобивки, да помислим внимателно дали не можем, чрез модификация или чрез лесно изпълнима фина настройка, да използваме отново остарялата вещ/устройство, с което ще намалим количеството на отпадъка който произвеждаме.

В този дух,  Гетсби Метълс пакетира пратки с преимуществено използвани хартиени опаковки. Направете го и вие.

Администрирането на дейността на Гетсби Метълс включва огромен документооборот. С цел запазване на горите, ние в Гетсби Метълс принтираме документ на хартия само ако обстоятелствата безусловно го налагат (например приготвяне на тръжна документация). В тази насока активно съветваме държавната администрация и частните ни клиенти да следват подобна политика. За да дишаме чист въздух.

Включвайте се в кампании за почистване на района в който живеете поне два пъти годишно – напролет и през есента. Инициирайте кампании за почистване на места които са ви любими, независимо дали е в планината или поляната до някое поточе или река. Така помагаме на хората да се чувстват по-добре на тези места и на животните да живеят здрави и в естествена, незамърсена среда.

Засадете едно дърво. По възможност, не купувайте продукти от черна пластмаса. Черната пластмаса не се рециклира, защото заради цвета си не може да бъде сортирана от лазерните машини използвани за разпределяне на типовете разделни отпадъци.

Не използвайте пластмасови чаши, чинии и прибори.

Европейският парламент гласува до 2021 да се забранят редица продукти за еднократна употреба, произведени от пластмаса, в това число:

  • Прибори за еднократна употреба (вилици, ножове, лъжици и пръчици за хранене)
  • Пластмасови чинии за еднократна употреба
  • Пластмасови сламки
  • Изработени от пластмаса клечки за уши
  • Пластмасови дръжки за балони
  • Оксоразградими пластмаси и съдове за храна, както и чашки изработени от експандиран полистирен

 

Пластмасите, които не подлежат на рециклиране включват блистери с таблетки или капсули, ламинирани опаковки за храна за животни, съдове за боя, играчки и екструдиран полистирен използван за опаковане. Пластмасовото и домакинско фолио не се рециклира. Не се рециклират опаковките от чипс, храни и напитки в пакетчета, опаковки от предварително нарязани салати, както и всички не-полиетиленови фолиа, като PP, PVC и други.

Купувайте на децата си дървени или метални играчки.

 

Оставете колата в гаража

Правило ли ви е впечатление, сутрин в градските задръствания, на път за работа, как в съседните коли има предимно по един човек – шофьорът? Затова има задръствания и въздухът е замърсен от емисии въглероден диоксид. Колко по-чиста щеше да е атмосферата ако вместо по един във всяка кола има по 5 човека, четирима от които са оставили колата си вкъщи и са се асоциирали със съсед или колега за ежедневната комутация до работа? Пет пъти!

Бъдете активни в това да намерите алтернативен начин на придвижване – метро, тролейбус, трамвай, велосипед, мотопед или пеша.

За работодателите – избирайте мястото на офиса си близо до метро станция. Предлагайте карти за транспорт на служителите си или директно осигурявайте транспорт. Ако осигурите ежедневен транспорт на 40 души с две или три транспортни средства правите огромен подарък на съгражданите си, а това от своя страна е елемент който може да се включи при маркетингови кампании.

В опазването на природата цялото човечество трябва да е единно. Няма значение дали става дума за дейността на държавно или частно предприятие или действията на отделният индивид. Природните условия са тези които са направили възможно съществуването ни и това да ги съхраняваме чисти трябва да е дълг на всеки.