Как да изберем миниатюрен автоматичен прекъсвач?

Миниатюрният автоматичен прекъсвач (МАП) се използва за да предпазва електрически вериги от къси съединения и свръх токове при напрежения до 400 V и номинален ток до 125А. Той се прилага за мрежи към които рядко се включват електродвигатели и други крупни консуматори.

Миниатюрните автоматични прекъсвачи са широко използвани в индустрията, търговията, високото строителство и жилищните сгради заради тяхната лесна пистова инсталация, размерът им, разнообразните им функции, модерните модели и безопасното им използване.

Главни параметри на миниатюрният автоматичен прекъсвач

1. Номинално напрежение. Стойността на напрежението на МАП в режим на работа и номиналното му напрежение не трябва да е по-ниско от напрежението на електрическата мрежа към която е свързан.

2. Номинален ток. Той показва максималният ток при който МАП може да работи нормално за продължителен период от време. Ако токът на натоварване превиши тази стойност, термичният разединяващ елемент ще бъде нагрят, ще огъне биметалната пластина и по този начин ще се задейства разединяващият механизъм.  

3. Номинален ток на корпуса. Това е номиналният ток при максимално задействане на МАП в пластмасов корпус с приблизително еднакви дименсии. Той е с различна концепция от номиналният ток на МАП. Ако токът в корпусът е един и същ, размерът на МАП произведен от една фабрика ще е абсолютно същият, но ако номиналният ток на две задействания на МАП е същият, а токът в корпуса е различен – техните размери значително ще се различават.

4. Номинална прекъсваща способност и пределна прекъсваща способност.

 1. Граничната прекъсваща способност се отнася до граничната точка на задействане предизвикана от максималният ток на късо съединение, който МАП би могъл да понесе. МАП с ограничена прекъсваща способност не може да бъде използван повторно.   
 2. Номиналната оперативна прекъсваща способност при късо съединение се отнася до способността на МАП да действа поради ток на късо съединение, който той може да понесе в нормални условия. Този МАП може да бъде използван след задействане.

5. В зависимост от характеристиките на изключване на МАП, те биват разделени в няколко основни криви на изключване, които имат следните значения:

Крива на изключване B: ток на изключване 3 до 5 пъти номиналният ток на веригата. Той е подходящ за домашни ел. инсталации, защита на битовите уреди и лична безопасност.

Крива на изключване C: ток на изключване 5 до 10 пъти номиналният ток на веригата. Той е подходящ за разпределителни линии, осветителни линии и вериги на двигатели с висок свързващ ток.

Крива на изключване D: ток на изключване 10 до 20 пъти номиналният ток на веригата. Той е подходящ за оборудване с висок импулсен ток, като трансформатори, соленоидни помпи и др.

Правила за избор на миниатюрни автоматични прекъсвачи

 1. Номиналното напрежение на МАП е по-високо или равно на номиналното напрежение на линията към която е включен.
 2. Номиналният ток на МАП е по-висок или равен на номиналният ток на линията към която е включен.
 3. Номиналната прекъсваща способност при късо съединение е по-голяма или равна на максималният ток на късо съединение, който може да се получи във веригата.
 4. Стартовият ток за незабавно задействане на МАП е по-малък от 0.8 пъти еднофазният ток на късо съединение в края на линията.
 5. Трябва да се има предвид краткосрочната задръжка, капацитета за задействане на късо съединение и координацията между етапите.   
 6. Определете броят на полюсите на МАП според броят на линии, които трябва да бъдат защитени. Например: ако общото електричеството на домакинството е еднофазно и мрежата е съставена от фаза и нула, ако двете линии се нуждаят от защита се избира двуполюсен МАП. В случай, че нулевата линия не се нуждае от защита се избира еднополюсен МАП.

7. Амперажът на МАП се определя според натоварването на линията. Например, ако носимоспособността на линията е 20А и номиналният работен ток на електрооборудването е 10А,  трябва 10А< МАП < 20А.  

 

8. Видът мигновена защита се определя според вида съпротивление на електрическите уреди свързани към мрежата. Трите вида мигновена защита със съответна кратност към номиналният ток In във веригата са:

 • Тип B: 3 до 5 пъти In
 • Тип C: 5 до 10 пъти In
 • Тип D: 10 до 14 пъти In

Тип B се използва ако веригата включва само крушки с нажежаема жичка. Тип C е за обща консумация на енергия, а тип D за защита на климитаци.

Избор на МАП за защита на кабели

Стойността на тока с дългосрочно закъснение е по-малка от тока на натоварване на линията. Дългосрочното закъснение кара прекъсвача да изчака известно време, за да позволи на временните пускови токове, като тези, възникнали при стартиране на електродвигател да премина, без да се изключи.

Стойността на настройка на моментното действие е по-малка от 6 до 20 пъти линейния изчислен ток на натоварване.

Избор на МАП за защита на електродвигатели

Стойността на тока с дългосрочно закъснение е равна на тока на електродвигателя.

Стойността на настройка на моментното действие е равна на от 8- до 15 пъти номиналният ток на двигателя (за индукционни двигатели) и е 3 до 6 пъти за стъпкови двигатели.

Избор на подходящи миниатюрни автоматични прекъсвачи

На gatsbymetals.com бързо ще изберете подходящият модел МАП и ще може да го поръчате.